Em pots justificar el text?

Al llarg dels anys ens hem trobat amb molts clients que ens demanen: – “Em pots justificar els textos?” .

Per parlar amb propietat comentarem els estils mes generals d’alineació de textos i algunes solucions.

Alineat en bandera a l’esquerra , on tot el text s’alinea a l’esquerra, respectant les mides de les frases, és a dir que no es divideixen amb guions les frases. Aquest és el més usat i més recomanable.

Alineat al centre , on tot el text s’alinea al centre. Com l’anterior respecta la mida de les frases i no posa guions.

Alineat al centre , on tot el text s’alinea al centre. Com l’anterior respecta la mida de les frases i no posa guions.

Alineat en bandera a la dreta , exactament igual que el primer exemple, però alineant el text a la dreta.

Justificat , el qual es fa servir en diaris, obtenint un resultat d’una columna de text compacta, separant per guions les paraules. Ens hem trobat en molts projectes que el client sempre demana els textos justificats.

Sempre que sigui suport físic no hi ha cap tipus de problema en “justificar” els textos, però, quan estem parlant d’un suport online? Com podem aconseguir aquest resultat tenint en compte que cada pantalla pot tenir una resolució diferent? Navegant hem trobat una solució, Hyphenator.js

Amb aquest plugin javascript, aconseguirem l’efecte de justificat de text, tenint en compte l’idioma i posant els guions automàticament, respectant l’ortografia de cada idioma.
Ja que és gairebé impossible obtenir aquest resultat amb CSS, creiem que aquesta és molt bona opció

Ultimes notícies